NAŠE LOKALITY

Místa, o která se staráme

Máme v péči asi 35 hektarů z větší části chráněných území, na kterých celoročně paseme ovce a kozy. Působíme převážně na jihozápadním okraji Prahy, na svazích Radotínského údolí. Konkrétně na hranicích CHKO Český kras nad Maškovým mlýnem, na PP Zmrzlík, NPP Cikánka I, v okolí PP Cikánka II, v Zadní Kopanině, ale už třeba na Žvahově v Prokopském údolí, v Kosoři nad NPP Černé rokle nebo ve Středočeském kraji u vesnice Kuchařík, kde se podílíme na vzniku Přírodního parku při Komunitní farmě Adama.

Nad Maškovým mlýnem

Skalní lesostepi se nachází v pražské části CHKO Český kras a v EVL Radotínské údolí. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního. Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé, koniklece lučního českého nebo bělozářky liliovité.

Kavylová step Cikánka I

Předmětem ochrany je protáhlý skalnatý vápencový hřbet s travním porostem připomínajícím subkontinentální step. V trávníku převládá především kavyl Ivanův, který díky dlouhé chlupaté osině vlající ve větru připomíná vlnící se moře. Dále zde roste vstavač nachový, kostřava walliská žlábkatá, lipnice úzkolistá a bojínek tuhý. Z živočichů zde žije početná řada motýlů, mezi nimi kriticky ohrožený soumračník žlutoskvrnný, modrásek východní, okáč metlicový nebo ohrožený ostruháček kapinicový.

Roklinka

Osvobozujeme okolí PP Cikánka II a mramorového lomu. Propojujeme ho se sousedními stepmi, na které druhově navazuje. Největší zajímavostí je hořeček brvitý nebo třeba modrásek ušlechtilý.

Přírodní památka Zmrzlík

Nacházejí se zde převážně širokolisté suché trávníky válečky prapořité s nízkým pcháčem bezlodyžným, šalvějí luční, pcháčem panonským, zvonkem klubkatým a jehlicí trnitou. Vápencové hřbítky s mělkou půdou porůstají úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou, kavylem Ivanovým, koniklecem lučním a vlnicí chlupatou. V obou typech trávníků roste bělozářka liliovitá.

Kosoř

Paseme nad PP Černé rokle, kde obnovujeme 1,5 ha zanedbané louky a starého sadu. K zajímavějším druhům patří např. orchidej kruštík tmavočervený, zatím hojná sasanka lesní, dále chrpa chlumní, hořeček brvitý nebo koniklec luční český. Bohužel okáč skalní zde vlivem absence vhodné péče již definitivně vyhynul stejně jako ve zbytku středních Čech. Zato zde stále ještě můžeme spatřit skomírající populaci okáče metlicového, modráska východního, modráska rozchodníkového a soumračníka proskurníkového a skořicového.

Žvahov

K udržování stepního charakteru přispívala v minulosti i pastva domácích zvířat, která prokazatelně probíhala v Prokopáku po staletí a která má zde od roku 2000 již opět svou tradici. V roce 2022 jsme se k této tradici připojili. Jarní pastva se zde ukazuje jako nedostatečná a my se nyní podzimní pastvou našich koz snažíme lépe připravit svah hlavně pro modráska východního, okáče metlicového a očekávaný návrat okáče skalního. Pro toho posledního jsme to tam před 4 lety dokonce připravovali ručně – křovinořezem a hráběmi.

Sad a včelín

Je součástí Radotínského údolí, kde tvoří významný krajinný prvek. Jedná se o jabloňový sad vysazený na začátku sedmdesátých let minulého století. Prořezy jsme ozdravili i další ovocné stromy. Pastva a seč podpořila jak vegetaci, tak i vzácné druhy hmyzu (vřetenuška ligrusová, okáč metlicový, koniklec luční český). V sadu v rámci komunity i šetrně včelaříme.

Kuchařík

Staráme se o asi 5 ha luk a stepí vedle neaktivního vápencového lom nacházející se jihovýchodně od obce Kuchařík na části katastrálního území obce Roblín s druhově bohatými teplomilnými společenstvy.. Ze zajímavějších druhů motýlů zde žijících můžeme jmenovat např. modráska vikvicového a jetelového nebo ostruháčka kapinicového. Dále zde můžeme nalézt např. ještěrku obecnou, užovku obojkovou, výra velkého a hnízdí zde ťuhýk obecný.