nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Biodiverzita

Jak to u nás vypadá a co tu máme?

Velká část území patří mezi evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního a snad stále i soumračníka žlutoskvrnného.


Z dalších druhů méně běžných denních motýlů se zde vyskytuje i např. perleťovec fialkový, modrásek hnědoskvrnný, modrásek rozchodníkový, soumračník skořicový, otakárek ovocný i fenyklový. Okáč skalní zde bohužel již vyhynul.

Z dalších zajímavějších druhů bezobratlých je třeba zcela jistě zmínit zatím přetvávající výskyt ploskoroha pestrého, či atraktivní pavouky – skákavku rudopásou, stepníka rudého a sklípkánka černého.

Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé, porosty kavylu Ivanova, ale pěkné početnosti zde dosahuje i koniklec luční český, sasanka lesní, bělozářka liliová, lilie zlatohlavá, okrotice bílá, chrpa chlumní, sesel sivý a fenyklový, oman srstnatý, devaterník šedý, svízel sivý a locika vytrvalá.

Lokálně se vyskytuje i lněnka bavorská, vlnice chlupatá, modřenec chocholatý, modřenec tenkokvětý a zvonek boloňský. Sice nepůvodní (introdukce z jižní Moravy), ale pohlednou „invazivní“ rostlinou je len rakouský.

Bohatou populaci zde má užovka hladká, ještěrka obecná a slepýš křehký, údolnici obývá populace užovky obojkové.