Kdo jsme?

Náš akreditovaný pozemkový spolek nabízí možnost komunitní pastvy ovcí a koz přímo v Praze a těsném okolí.

Propojujeme ochranu přírody s pastvou zvířat.

 • Chráníme louky a stepní společenstva.
 • Podporujeme rozmanitost hmyzu i rostlin.
 • Vracíme do Prahy nejvzácnější české motýly.

Tvoříme komunitu.

 • Zakládáme komunitní pastviny, zahrady, sady a včelíny.
 • Sdílíme přírodní produkty.
 • Pečujeme o svěřené pozemky i s vašimi zvířaty.

Vracíme člověka do krajiny a krajinu do člověka.

 • Přispíváme k rozvoji harmonického vztahu člověka a přírody.
 • Pořádáme vzdělávací, pracovní, zážitkové i kulturní akce.
 • Spolupracujeme s firemními dobrovolníky.

V současné době spolupracujeme i se skupinou Zlaviceven, která zajišťuje vzdělávací programy. Protože pást se u nás můžou i děti. :)

Kdo je s námi?

Na odbornou stránku dohlíží jak státní ochrana přírody včetně správy CHKO Český kras, tak třeba i Společnost pro ochranu motýlů a ZO ČSOP JARO Jaroměř.

ČSOP JARO Jaroměř SOM CHKO Český kras ČSOP Pardubice ČSOP Morava ČSOP Arion ČSOP Podještědí

Poskytovatelé pozemků

Heidlberg Cement Letiště Vodochody

Firemní dobrovolníci

KPMG

V současné době spolupracujeme se skupinou Zlaviceven, která zajišťuje vzdělávací programy.

Zlaviceven

V roce 2017 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlvního města Prahy, v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a „Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu „Blíž přírodě“ a ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR.

Hl. m. Praha ČSOP NET4GAS

Místo pro přírodu

Kde nás najdete?

Pilotní území je umístěno na jihozápadním okraji Prahy, na svazích Radotínského údolí nad Maškovým mlýnem, na horní hraně stávajícího lomu. Jedná se o území, které patří mezi evropsky významné lokality. Dostanete se k nám ze zastávky Maškův mlýn linky autobusu 246 ze stanice Luka nebo z druhého směru ze Zbraslavské náměstí/Nádraží Radotín a následně po červené značce pořád nahoru.

Celý komplex nad Cikánkou je monitorován.

Proč to děláme?

Chceme zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče.
Zachraňujeme kytky a motejly pastvou.
Chceme dostat člověka do krajiny, krajinu do člověka.
Budujeme komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci, v budoucnu budou moci dojit vlastní mléko...
Nechceme být místem, kam se lidé chodí jen dívat, ale kde mohou sami realizovat, mít vlastní zvířata, starat se o zvířata, která patří komunitě...
Budujte projekt s námi!

Naším cílem je v budoucnu spásat i desítky hektarů na mnoha lokalitách v okolí Prahy, případně přímo v Praze (vybrané části Prokopského a Dalejského údolí, Cikánka, Černé rokle, Třesina, Máslovická stráň, Lochkovský profil, stepní a lesostepní enklávy na Doutnáči, Svatojánské údolí ad.).

Místa, na kterých je pastva připravována, nejsou vybírána náhodně. Zvířata totiž budou svými kopýtky, žaludky i trusem doslova zachraňovat přírodovědně unikátní stepní lokality, před jejich přeměnou na jednu velkou křovinatou džungli. Na takovýchto místech pastva historicky probíhala, zdejší fauna a flóra je na ni z velké části přizpůsobena a dlouhodobě bez ní nedokáže prosperovat.

Územím prochází turistická trasa a naučná stezka. Turisté se ale nemusejí obávat, že by teď na tato místa nemohli chodit, naopak i přiměřený sešlap lidí může kupodivu přírodě pomoci. Paseme i turisty. :)

Jak to u nás vypadá
a co tu máme?

Velká část území patří mezi evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního a snad stále i soumračníka žlutoskvrnného.

Z dalších druhů méně běžných denních motýlů se zde vyskytuje i např. perleťovec fialkový, modrásek hnědoskvrnný, modrásek rozchodníkový, soumračník skořicový, otakárek ovocný i fenyklový. Okáč skalní zde bohužel již vyhynul.

Z dalších zajímavějších druhů bezobratlých je třeba zcela jistě zmínit zatím přetvávající výskyt ploskoroha pestrého, či atraktivní pavouky – skákavku rudopásou, stepníka rudého a sklípkánka černého.

Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé, prosty kavylu Ivanova, ale pěkné početnosti zde dosahuje i koniklec luční český, sasanka lesní, bělozářka liliová, lilie zlatohlavá, okrotice bílá, chrpa chlumní, sesel sivý a fenyklový, oman srstnatý, devaterník šedý, svízel sivý a locika vytrvalá.

Lokálně se vyskytuje i lněnka bavorská, vlnice chlupatá, modřenec chocholatý, modřenec tenkokvětý a zvonek boloňský. Sice nepůvodní (introdukce z jižní Moravy), ale pohlednou „invazivní“ rostlinou je len rakouský.

Bohatou populaci zde má užovka hladká, ještěrka obecná a slepýš křehký, údolnici obývá populace užovky obojkové.

Jak se s námi spojit?

Vojtěch Koštíř
koordinátor terénních akcí pro firemní dobrovolníky, komunikace s médii a dobrovolníky
+420 603 598 341 nebo kostirv@seznam.cz

Bc. Martina Skohoutilová
koordinátorka projektu - administrativa, fundraising, účetnictví, grafika, online prezentace a propagace
+420 722 215 664 nebo prazskapastvina@gmail.com

Ing. Pavel Skala
koordinátor managementových prací a projektů na ochranu a podporu biodiverzity, péče o zvířata
+420 603 516 061

Sledujte nás na sítích

Fakturační údaje

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Zlešická 1, 148 00 Praha 11
IČO 684 06 088
č. ú. 2901032359/2010
www.esorg.org

Výroční zprávy

Závěrečné zprávy projektů za rok 2017

Projekt Pražská pastvina - lokálně, soběstačně a komunitně v souladu s přírodou v rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy

 • Cíl projektu: vytvoření podmínek pro zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé chráněné území v Praze Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu komunitní práce

Projekt v rámci Programu Ochrana biodiverzity ČSOP

 • Cíl projektu: obnova ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení a odstraňování travní hmoty a to ve výši min. 2 ha zásahů

Projekt v rámci Programu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků ČSOP

Cíle projektu:

 • získání věcných práv k dalším pozemkům na biologicky cenných lokalitách v okolí Prahy – nejlépe osobním jednáním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků
 • získání alespoň základních informací o biologickém významu zájmových lokalit, spolupráce s odbornými biologickými institucemi
 • získání materiálového vybavení pro základní péči o lokality
 • propagace činnosti PS zejména prostřednictvím internetu

Projekt Obnova stepního společenstva v Radotínském údolí v rámci projektu Blíž přírodě 2017 ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP

Cíle projektu:

 • vytvoření zázemí a realizace první pokusné pastvy k získání prvních zkušeností, jak to bude správně v praxi fungovat
 • zajistit dílčí managementová opatření tak, aby byla v souladu s plánem péče i potřebami zdejších ohrožených druhů živočichů i rostlin, a to při zapojení zájemců z řad veřejnosti

Chcete přispět?

Veřejná sbírka probíhá na transparentním účtu partnerské Ekologické servisní organizace č. 2801040757/2010, s variabilním symbolem 001.

Pokud nakupujete přes internet, můžete nás též podpořit přes Ekologickou servisní organizaci prostřednictvím portálu givt.cz. Nezaplatíte ani o korunu navíc. :)

Jak se k nám přidat?

Toužíte pořídit si vlastní kozu, ovci či jiné pasoucí se zvíře, nebo rovnou celé stádo, ale nemáte kde pást a ustájit?

Zájemci z řad veřejnosti si mohou pořídit k užitku i potěšení vlastní zvířata, která umístí do komunitního stáda a o která se budou střídavě starat v rámci adekvátní péče o celé stádo, ale i v dalších činnostech spojených s chodem spolku.

Půjčíme vám pozemky a vaše zvířata se tak budou starat o vzácné lokality. Více na www.prazdnepozemky.cz

Nemáte čas starat se o Vaše zvířata?

Jsme ideální prostor, kam je můžete umístit. Jsme komunita, kde své síly rozložíme, a tak si každý najde svůj čas. Během letních měsíců pořádáme tábor pro přežvýkavce! Zatímco Vy budete odpočívat na dovolené, Vaše zvířata se budou starat o vzácné lokality.

Nevíte, kde si zvířátko opatřit?

U nás si můžete kozu nebo ovci adoptovat rovnou ze stávajícího stáda nebo ve variantě all-inclusive od malého mláďátka. | Více

Máte pozemky, které leží ladem?

Dejte nám souhlas k péči a třeba budeme pást i u vás! | Více na www.prazdnepozemky.cz

Je Vaším přáním včelařit, ale nemáte kde nebo nevíte jak?

Přijďte se k nám naučit včelařit. Za dobrou péči Vám bude odměnou sladký medík. Aktuálně máme jeden starý medomet, který potřebuje natřít. Ujme se toho někdo?

Chcete se zúčastnit komentovaných prohlídek nebo strávit noc v Radotínském údolí?

Plánované akce sledujte v Kozinkách tady na webu nebo na našem Facebooku. Větší skupiny mohou pro individuální termín kontaktovat Vojtu Koštíře, který vás neobyčejnou přírodou Radotína provede. Komentovanou prohlídku můžete zakoupit i jako dárkový poukaz. | Více

Nemáte času nazbyt, ale rádi byste komunitní pastvu podpořili?

Staňte se naším patronem a přispějte na nezbytné výdaje. Veřejná sbírka probíhá na transparentním účtu partnerské Ekologické servisní organizace č. 2801040757/2010.

Je pozoruhodné poslechnout si příběhy lidí, kteří věnují veškerý svůj čas pro záchranu přírody, a jen na jeden den zkusit to, co oni vykonávají neustále.

Dobrovolník

Jak se k nám přidat?

Chcete zažít trochu jiný teambuilding?

Jsme schopni zajistit akci pro 10 – 60 firemních dobrovolníků, pro které pořádáme i exkurzi lokalitou. Přijďte si s vaším pracovním týmem vyzkoušet práci ochranáře. Zjistíte nejen, že ochránce přírody může hrát roli pasáka, úředníka, bagristu nebo včelaře, ale také skvěle utužíte kolektiv. Pojďte hrabat voňavé seno, agresivně likvidovat bojácné dřeviny, bojovat se šípkem nebo přehánět stádo. V průběhu akce vás uvítají zkušení ochranáři a závěrem zasloužené pivo a táborák.

Nemáte času nazbyt, ale rádi byste komunitní pastvu podpořili?

Staňte se naším patronem a přispějte na nezbytné výdaje. Veřejná sbírka probíhá na transparentním účtu č. 2801040757/2010.

Je pozoruhodné poslechnout si příběhy lidí, kteří věnují veškerý svůj čas pro záchranu přírody, a jen na jeden den zkusit to, co oni vykonávají neustále.

Dobrovolník

Sháníte ekodárek?

Tak to jste tady správně! Račte si vybrat a poté napište na prazskapastvina@gmail.com. Dostanete údaje k platbě a domluvíme si předání a případné věnování na poukazu.

V případě zájmu je samozřejmostí vydání faktury nebo potvrzení o převzetí daru, který si můžete odečíst z daní.

PS: Tiskneme výhradně na recyklovaném papíru. :)

1. Dárkový poukaz na komentovanou prohlídku

Popis: Pražská příroda může i překvapit! Přehled termínů najdete na Facebooku nebo tady na webu v Novinkách. Neobyčejnou krajinou Radotína vás provede mladý biolog Vojtěch Koštíř. Min. počet účastník je 5.
Hodnota poukazu: 500 Kč

2. Zazimovací certifikát

Popis: V zimním období jsou zvířata přemístěna na venkovní zimoviště, kde pobývají na seně. Vzhledem k letošnímu suchu je cena sena velmi vysoká a tak nám každý zazimovací certifikát velmi pomůže.
Hodnota poukazu: 1000 Kč / rok

3. Adopční certifikát

Popis: Pokud nemáte možnost si k nám pořídit vlastní zvíře, můžete si jedno komunitní adoptovat. Dostanete poukázku, na které bude fotka dané kozy nebo ovce. Kdykoliv se s ní můžete přijít potěšit.
Hodnota poukazu: 2000 Kč / rok

Co je u nás nového?

Jestli nechcete, aby Vám něco uniklo, přihlaste se k odběru Vojtových kozinek: kozích a ovčích novinek z Pražské pastviny. :)

10. září - Díky všem, kteří dnes dorazili a pomohli s taháním větví a stavby plotu okolo včel. Jinak za poslení dva dny se toho událo mnoho. Včera kamerunské ovce odjely ke Hostimi, kde budou extenzivně spásat místní skály a ohradou jim bude hluboký sráz dolů, tak až někdy pojedete do Sv. Jana, tak je třeba uvidíte. Dnes, poté co odešla děvčata pomocnice, jsme postavili ohradník v úžasném starém sadu asi půl kiláku přes údolí. Tam se budou pást naše ovečky a obnovovat i vegetaci zde. Jo a mimochodem, hledáme umělce a jiné krevní bytosti, kteří s námi budou aktivně tvořit krajinu a vymýšlet skvělé a "pitomé" nápady, které budeme realizovat!

7. září 2017 - Kamarádi, sháníme místo v Praze a okolí na zimování asi 30 až 40 zvířat. Od konce října do března. Shánějte prosím taky, ať může komunita fungovat i v zimě.

5. září. 2017 - Budeme zlepšovat životní prostor pro motýly, budeme v krajině a s ní si budeme zpívat. Akce začíná v deset a končí jak kdo bude chtít, večer bude čas na rozjímání, básně, díky i prosby. Dostanete se k nám od zastávky Maškův mlýn a pak po červené až ke kozí ohradě.

4. září - Přijďte se k nám naučit včelařit a starejte se o své včely, mějte vlastní med. Aktuálně máme jeden starý medomet, který potřebuje natřít. Ujme se toho někdo?

24. srpna 2017 - Sháníme starou cisternu na vodu a maringotku!

17. srpna 2017 - Natáčení reportáže, přehánění stáda na novou travičku, náhánění divoké vřesovky a spontánní setkání komunity. :)| Foto z akce

9. srpna 2017 - Máme článek v Pražském deníku, jen ta zvířata na obrázcích nejsou ta naše, ale jen ilustrační. | Číst více

4. srpna 2017 - Zítra v 11 h se koná seznámení se stádem. Od zastávky Maškův mlýn jděte po červené.

4. srpna 2017 - Reportáž přímo z pasení stádečka na vápencových skalách. | Číst více

28. července 2017 - Dnešní titulní strana 5plus2 jen pro nás. :) | Číst více

16. července 2017 - V srpnu se u nás v Radotíně bude konat velká událost. Celý den vás bude provázet výstava. Budete moci vidět ukázku kroužkování ptáků, účastnit se úklidové akce, exkurse za přírodou pastviny, večer vás pak bude čekat lov hmyzu na světlo a konečně i poslech netopýrů.

15. července 2017 - Hledáme koně! | Leták k šíření

12. července 2017 - Tak už tady máme i včelky! :) Chcete se s námi pustit do komunitního včelaření?

30. června 2017 - Pošlete k nám Vaše ovce a kozy na tábor zcela zdarma vždy od června do září! | Leták k šíření

27. června 2017 - Dělali jsme na pastvině nějaké nové záběry a vy se teď aspoň jako ochutnávku můžete rychle podívat, jak je u nás hezky, anebo se rovnou stavte!

26. června 2017 - Sečeme, hrabeme, holky krásně spásají a my posouváme mobilní ohradník.

14. června 2017 - VÍTÁNÍ LÉTA v Radotínském údolí. Pečení buřtů, kochání se kozami, hudební vložka všeho druhu vítána, spát se bude buď pod širákem nebo pod stanem. Sraz okolo 17:00 u Kozí boudy a u ohrady. | Foto z akce | Report z akce

20. května 2017 - Máme zatím šest koz a dvě ovečky. Po dohodě je možné se podívat přímo do ohrady. Zároveň sháníme dobrovolníka, který by zvířata šel jednou týdně zkontrolovat a doplnit vodu, ten ať se ozve na tel. 603 598 341.

19. května 2017 - Dnes jsme tu měli firemní dobrovolníky. Před setměním se podařilo dobouchat pevný přístřešek i ohradu, a tak holky mohly nastoupit. PASEME! :)

18. únor 2017 - První letošní managementová akce, která měla za účel přispět k ochraně modráska východního a dalších vzácných druhů. | Foto z akce

22. září 2016 - Další kozy v Praze? Pást bychom chtěli už na jaře 2017. | Číst více

11. června 2016 - V Radotínském údolí proběhly první managementové zásahy. Jednalo se o sečení trávy a výřez náletu, byla to zábava a užili jsme si to. Podařilo se nám též zmapovat místa přibližného výskytu modráska východního a soumračníka podobného. | Číst více

Chcete se projít?

Na komentované prohlídky Radotínským údolím se můžete přihlásit přes tento formulář.

Neobyčejnou přírodou Radotína vás bude provázet mladý biolog Vojtěch Koštíř. Exkurze je vhodná i pro školy v rámci biologie nebo pro firmy jako zajímavý teambuilding. Po exkurzi je možno se zdržet u ohýnku nebo přespat v maringotce. Pro vytrvalce možno prodloužit procházky až do Svatého Jána nebo na Karlštejn.

Časová náročnost: max. 3 hodiny mezi 10.00-16.00. Časy upřesníme po naplnění termínu.

Vstupné: 300 Kč, děti od 6 let 150 Kč.

Min. počet účastníků: 5 dospělých nebo 10 dětí nebo min. částka 1500 Kč. / Výtěžek z akce je dobročinný, tzn. že nám slouží k pokrytí nezbytných nákladů s provozem pastviny.

Děkujeme za šíření!

Letáčky stáhnete kliknutím pravého tlačítka myši a volbou "Uložit obrázek jako..." nebo "Save image as..."

Holky v médiích

14. října 2018, Nedej se - Reportáž Motýli nad propastí

14. ledna 2018, Občanské noviny - Reportáž z Pražské pastviny

8. října 2017, Receptář prima nápadů - Komunitní pastviny v Praze, 24. minuta

4. srpna 2017, Hospodářské noviny - Kozy a ovce For Rent. Ochranáři na kraji Prahy založili komunitní stádo, kdokoliv tak může vyměnit počítač za pasteveckou hůl

28. července 2017, 5plus2 - Už jste někdy pásli?

18. července 2017, Pražský deník - Rarita? Lidé si půjčují stáda, v Praze pasou ovce i kozy

20. června 2017, Sloní sen - Reportáž z Vítání léta

Co se u nás děje?

Fotografie z našich aktivit můžete sledovat na Facebooku.

Fotografie z terénu roku 2017 najdete také zde:

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form